Kokurs

Pro koho je konkurs určen

Konkurs je určen jen pro fyzické osoby podnikatele, nebo právnické osoby.

Naše společnost Vám nabízí komplexní ekonomickou analýzu situace se zaměřením na prověření možnosti konkurzního řízení

Nabízíme ekonomické a právní poradenství.

Navrhneme vhodný postup řešení případné situace vedoucí k realizaci návrhu a následného zahájení insolvenčního řízení s cílem prohlášení konkurzu.

Něco málo o konkurzu

Stav, kdy dlužník kvůli nedostatku prostředků není schopen splácet své dluhy se nazývá insolvence (úpadek). Možným řešením tohoto stavu je konkurs.

V zákoně je konkurs definován jako „způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Z dlužníka se v rámci právnického žargonu v této chvíli stává úpadce.

Důsledky konkursu

Na daného insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkem dlužníka. Prohlášením konkursu ovšem nekončí provoz samotného podniku, správce naopak může zkoumat možnost pokračování v provozu.

Především ale na konkursního správce přejde veškerá správa vašeho majetku a on sám vstoupí na vaše místo v případných soudních řízeních, která vedete.

Průběh konkursu

Podstata tohoto právního úkonu tkví v tom, že konkursní správce, který je jmenován soudem, když je rozhodnuto o úpadku, sepíše váš majetek (vytvoří soupis, který se nazývá majetková podstata), následně majetek prodá a z výtěžku poměrně uspokojí vaše věřitele. Před tím, než majetek zpeněží nebo vaše věřitele uspokojí, však povede případné soudní spory (pokud je vaše vlastnictví některé věci neprůkazné) a také znovu ověřuje všechny nároky věřitelů

Je nutné si uvědomit, že ve chvíli vyhlášení konkursního řízení ztrácíte možnost mluvit a rozhodovat o (téměř) veškerém svém majetku – vaše jediné právo je nyní sledovat průběh řízení a v případě, že máte pochybnosti o činnosti správce, podávat podněty na soud.

Když je konkursní řízení zrušeno, váš majetek je prodán, vše pro vás končí. Ale pozor! Pokud v budoucnu nabudete nějaký majetek, nebo budou vaše pravidelné příjmy přesahovat určitou sumu, věřitelé, jejichž pohledávky nebyli plně uspokojeny, se jich mohou začít znovu domáhat. Konkurs prostě neznamená, že v budoucnu už své staré dluhy nebudete muset platit.

Tel.: +420 725 155 745
E-mail: info@nsinvest.cz

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.